Oznamy

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk nasledovné usmernenie:

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4803/2020 zo dňa 19.5.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk transformované na tréning futbalistov

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, – umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je použitie WC

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
– v prípade potvrdenia nákazy COVID-19 sa riadiť usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva

Dôležitá je najmä alergologická anamnéza, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu koronavírom.

Všetkým dotknutým osobám sa odporúča užívať (pokiaľ sa už tak nestalo) podporné prostriedky na zlepšenie imunity (kombinácia betaglukánov, vitamínov, stopových prvkov a molekulárneho vodíka).

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 19.5.2020 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z., zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatie súťažnej športovej povahy.
Hneď ako ÚVZSR povolí hromadné podujatia šúťažnej športovej povahy a usmerní opatrenia a povinnosti všetkých zúčastnených osôb pri ich organizácii, SFZ k tomu vydá usmernenie.

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, FMDr v. r. manažér zdravotnej starostlivosti SFZ

Zdroj: Slovenský futbalový zväz, https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-4-faze-uvolnovania-opatreni-pocas-koronakrizy

Share

Comments are closed.